دانلود کتاب شما از زندگی چه می خواهید؟

ﭼﺮا ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اي دارﯾﻢ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ؟

اﮐﺜﺮ ﻣﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﻢ ، ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ، ﻣﺎ را ﻃﺮد ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮاﻧﻪ و ﻣﮑﺮر ﺑﻮدن ، از ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ داد و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎ را ﻣﻌﺬب ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎن را دﻓﻦ ﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎن ﺷﺎﯾﺪ دردﻫﺎي درﻣﺎن ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آن دوران ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﯾﻢ از ﻣﺎ ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آزارﺷﺎن داده ، ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎ را از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻗﻮام از ﻟﻮس ﺑﺎر آوردن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ، ﺑﺮاي آﺳﺎن ﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻞ و ول ﺑﻮدن ﺗﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ، دﻟﯿﻠﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ دردﻧﺎك ﺑﻮد . آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد در ﮐﺮﺧﯽ ، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﻓﺮو روﯾﻢ.
آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ؟
ﺟﻮاب ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ دادﯾﻢ
ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ…

پاسخ دهید