دانلود پایان نامه مقایسه پارامترهای برون تن و اثر بخشی بالینی دکترای حرفه ای داروسازی

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮥ دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

این مجموعه شامل ۴ فصل در ۱۴۸ صفحه می باشد که فایل آن به صورت pdf می باشد

عنوان:
مقایسه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮون ﺗﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮوﺗﯿﺮوﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان

 

 

پاسخ دهید