دانلود جزوه آموزش تصویری انواع روش های پیوند زدن

جزوه آموزش تصویری انواع روش های پیوند زدن درختان میوه و تکنیک های پیوند زنی که شامل ۳۹ صفحه و با فرمت pdf می باشد

که در اینجا مختری از آن را قرار داده ایم

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﮔﯿﺎه را روي ﮔﯿﺎه دﯾﮕﺮ ﻃﻮري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن دو ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﺤﺎد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن را ﻓﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﯿﺎه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ را اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮔﯿﺎه روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﯿﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻋﺎدت دادن ﮔﯿﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﯾﮋه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد، ﭘﯿﻮﻧﺪك ﯾﺎ ﻓﺮازﯾﺴﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوزﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داراي ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮش ﺧﻮردن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪﮔﺎه آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ….

پاسخ دهید