دانلود تحقیق زمان بزرگترین راز هستی

مقدمه

اﯾﻦ ﻣﻘﺎلهﺷﺎﻣﻞ ٢ ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾﮏ و فلسفه اﺳﺖ. ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ به ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ همه ی ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را درک ﮐﻨﻨﺪ. ھﺮﭼﻨﺪ که ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ مقاله زﻣﺎن اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ به زﻣﺎن ﺧﺘﻢ نمی شودند. ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﻧﺴﺒﯿﺖ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه که به درک ﺑﮭﺘﺮ ﺟﮭﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎله دارای دو نسخه ﺳﺎده و پیشرفته اﺳﺖ که نسخه ﭘﯿﺸﺮفته ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻮل ھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮفته ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ که ﻋﻼقه ﺑﯿﺸﺘﺮی به ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دارﻧﺪ اﺳﺖ…..

پاسخ دهید