دانلود مقاله چرا باید خلاقیت یاد بگیریم

این مجموعه شامل مقاله چرا باید خلاقیت یاد بگیریم در ۱۳ صفحه ودر قالب pdf می باشد که در اینجا مختصری از آن را قرا داده ایم.

ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺒﺮا از ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ و ﻧﺤﻮه ي ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون اﻧﺪك ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ي ﻓﮑﺮي.
ﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ.واﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ.
ﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون اﻧﺪك ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ.
ﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ…

 تفکر یک مهارت است

ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎري ﻧﺪارد ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻨﺸﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻦ روي ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻤﺎم!اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎده و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮري از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺴﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي آن اﺳﺖ.ﺑﺴﯿﺎري دﯾﺪﯾﻢ آدم ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.در روزﮔﺎري ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ي دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن-ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ- ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد؟

پاسخ دهید