دانلود پایان نامه بهینه سازی seo سایت

ﭼﻜﻴﺪه

ﺳﺮ زدن ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻳﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري در روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ و ﻳﺎﻫﻮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ وبﺳﺎﻳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻲ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺷﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازهي ورود ﺑﻪ وب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻛﺪام وبﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺗﻮﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎر ﺳﺎدهاي ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺸﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن SEO ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

SEO، ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ SEO و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي دارد. دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ: وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره راهﮔﺸﺎي آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.

پاسخ دهید