دانلود جزوه آموزشهای مبحث کشف آسیب پذیری در وبسایت ها و نرم افزارهای تحت وب

این مجموعه شامل جزوه آموزشهای مبحث کشف آسیب پذیری در وبسایت ها و نرم افزارهای تحت وب در ۲۰ صفحه و در قالب pdf می باشد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺤﺖ وب Web Application و ﻧﯿﺰ وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت و اﯾﺪه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﺑﺴــﺎﯾﺖ از ﺳــﻮی اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ھﺮﮐﺴــﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﺷــﻐﻞ و در ھﺮ رده ﺳـــﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد و اﺳـــﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد، اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وﺑﺴـــﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻔﻮذﮔﺮان ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ وﺑﺴــﺎﯾﺖ ھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸــﺎن دادن ﺿــﻌﻒ ھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ و ﺳﺮﻗﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ و ﻓﻨﻮن ﺧﺎص و ﻧﯿﺰ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻣﻮزﺷﮭﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﻮن و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﺿﻌﻒ و اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻮد در وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎ آﺷﻨﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﺷﺎن را ﺷﺮح دھﯿﻢ….

پاسخ دهید