دانلود تحقیق انواع آسیب های اجتماعی

مقدمه
مسئله مربوط به آسیبهاي اجتماعی از دیرباز در جامعه بشري مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهاي ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهاي زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاري ، سرگردانی ،
دزدي و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است . هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراري در طول نسلهاي مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتري پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهاي بعدي زاده شده اند. از سوي دیگر از آنجایی که یکسري علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتري در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می رود،
اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می شود…

پاسخ دهید