دانلود تحقیق نقش ریاضی و رابطه آن با موسیقی

نقش ریاضی و رابطه آن با موسیقی

ﻣﺜﻠﺚ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺮ ازاون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎول اﻻﺿﻼع ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺪود ۲۸۰۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد از ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺜﻠﺖ در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﻠﺚ در ﻫﻨﺮ ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎري ﻫﺎي دﯾﻮاره ﻣﻌﺎﺑﺪ Pompeii در ﻧﭙﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ ﺗﺎﻟﺲ (۵۵۰-۶۴۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد) ﮐﻪ ﭘﺪر رﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻧﺠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در آن ﺗﻤﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث از اوﻟﯿﻦ اﻓﺮادي ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ از ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده، ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت او ﺳﻠﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ….

پاسخ دهید