دانلود مقاله نقش و کاربرد استعاره در طراحی معماری (دانشگاه تربیت مدرس)

سابمیت مقالات

دوستان مقاله نقش و کاربرد استعاره در طراحی معماری که توسط حسنعلی پورمند ، رضا منصوری در دانشگاه تربیت مدرس نوشته شده است رو از لینک زیر دانلود کنید

نويسنده:حسنعلي پورمند ، رضا منصوري

منبع : مجله ماه هنر، سال پانزدهم، ۱۳۹۲

راهبرد استعاري به خلاقيت معماري كه ساختمان ها و مفاهيم را به عنوان چيز ديگري مي انگارد تا به طراح امكان شناخت واقعي تري را اعطا كند، به روشي ساده و نظام مند مورد بررسي قرار گرفته است. اين راهبرد يكي از متداول ترين راهبردها در سال هاي اخير بوده است. در اين گفتار سعي شده بحث نظري مشخصي در مورد آن از طريق ايجاد چارچوب هاي روشن در تعاريف طبقه بندي و ارزش گذاري استعاره هاي مشخص براي مقاصد طراحي ارائه شود. هدف از اين پژوهش نشان دادن نقش استعاره به عنوان يكي از عوامل موثر در خلاقيت در فرايند طراحي معماري مي باشد كه در ابتدا به مفهوم طراحي به عنوان خلق ايده ها و راه حل هايي قبل از اجرا پرداخته شده است. در ادامه تعاريفي از استعاره و نظريه هاي مختلف فلسفي و ادبياتي در ارتباط با آن، برجسته ترين نقش ها و كاركردهاي استعاره، كاربرد آن در معماري به خصوص طراحي، و نقش طبيعت در آن پرداخته شده است.

پاسخ دهید