دانلود مقاله ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮونیکی

دانلود مقاله ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮونیکی

این فایل شامل مقاله ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮونیکی می باشد که در ۲۹ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ از ﻣﺰاﯾﺪه و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. ﺗﻨﻮع ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻫﺎ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ……

پاسخ دهید