دانلود مقاله تحول کودک

پنج سال اول زندگی زمان باور نکردنی رشد و یادگیری است. درک از تغییرات سریع در وضعیت رشد و نمو کودک آماده والدین و سرپرستان که توجه فعال و هدفمند به سال مهد کودک و به راهنمای و ترویج یادگیری اولیه است که به عنوان شالوده ای برای یادگیری بعد خدمت می کنند. درک رشد کودک بخش مهمی از آموزش کودکان خردسال است.

تغییر نمو واقعیت اساسی از وجود انسان است و هر فرد منحصر به فرد تکامل است. اگر چه پیش فرض های پذیرفته شده جهانی وجود دارد و یا اصول توسعه انسانی، هیچ دو فرزند هستند به طور یکسان. کودکان در الگوی رشد جسمانی، شناختی، اجتماعی و عاطفی متفاوت است. آنها همچنین در راه تعامل با آنها و پاسخ به محیط و همچنین بازی خود، محبت، و عوامل دیگر متفاوت است. بعضی از کودکان ممکن است در ظاهر شاد و خندان همه هم می شود در حالی که کودکان دیگر ممکن است به نظر می رسد به عنوان لذت بخش در شخصیت. بعضی از کودکان فعال هستند در حالی که دیگران معمولا آرام است. شما حتی ممکن است که بعضی از بچه ها ساده تر برای مدیریت پیدا کرده و مثل از دیگران است. داشتن درک درستی از دنباله ای از توسعه آماده برای کمک به ما بدهد و با توجه به تمام این کودکان.

تحول کودک

توسعه اشاره به تغییر و یا رشد رخ می دهد که در یک کودک در طول عمر از بدو تولد تا نوجوانی است. این تغییر رخ می دهد در توالی منظم، که شامل رشد جسمی، شناختی، و عاطفی. این سه زمینه با رشد کودک شامل تغییرات رشدی است که می گیرد در یک الگوی قابل پیش بینی (وابسته به سن)، منظم، اما با تفاوت در میزان و یا زمان بندی از تغییرات از فردی به فرد دیگر………

 

پاسخ دهید