دانلود مقاله دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ

images

دانلود مقاله دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ

این فایل شامل  مقاله دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ دانشگاه صنعتی شریف می باشد. که در ۵۹ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

مقدمه

ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ۱، ﺟﺪاﺳﺎزي۲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ۳ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﯿﻔﯽ۴ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ II ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﺪف اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻤﯽ۵ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از…

پاسخ دهید