دانلود جزوه آموزش کامل SQL Server 2016

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺑﻪ دﻧﯿﺎي زﯾﺒﺎي SQL  ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ،  SQL Server ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ، از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﮕﯿﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن در ۹۹ درﺻﺪ ﻣﻮارد.
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ SQL .
و ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ…

در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو، ﻫﻤﻪي داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎده و ﺗﺼﻮﯾﺮي آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ، اﻧﺸﺎ اﷲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد.

پاسخ دهید