دانلود جزوه آموزش کامل و تصویری نتورک پلاس

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ روﺳﯿﻪ درﺣﺎل ﻣﻮﺷﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﮐﺎري ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮوژه ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در DOD وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﺗﻘﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  MITﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ دادﻧﺪ، اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﺒﮑﻪ را روي اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ARPA ﻧﺎم داﺷﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ یک ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آورد (ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد). در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ….

پاسخ دهید