دانلود فایل دوره آموزشی ارزیابی کار و زمان

نام فایل :فایل کارگاه آموزش ارزیابی کار و زمان
♦  نوع فایل: pptx

عنوان دوره:

زمان سنجي و ظرفيت سنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز

(با استفاده از روش كرنومتر STOP WATCHعناوين مورد بررسي:

q  بهره وري و نقش زمان سنجي در ارتقا، بهره وري

q  بهره وري در صنعت

q  نقش مديريت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه

q  مقدمه اي به روش سنجي عمليات(  Work Study)

q  مراحل مطالعه و بهبود روش

  نحوه رسيدن به روشهاي استاندارد عمليات

q  روشهاي تهيه نمودار فرآيند عمليات OPC

q  نحوه كد گذاري فرآيند عمليات در درخت محصول

q  تعريف كار سنجي يا زمان سنجي

q  اصول اوليه زمان سنجي با كرنومتر

q  نحوه استفاده از فرمهاي مورد نياز در زمان سنجي و محاسبات مربوطه

q  نحوه محاسبه ضريب عملكرد

q  نحوه محاسبه الونسها (ضرايب استراحت مجاز)

q  نحوه محاسبه زمان استاندارد

q  ذكر موارد عملي و كاربردي در صنايع مختلف

q  بررسي مثال عيني و كاربردي جهت مرور كلي مطالب تدريس شده

q  روشهاي برآورد نيروي انساني مورد نياز خطوط توليد و پشتيباني توليد

پاسخ دهید