دانلود پایان نامه میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

این مجموعه شامل پایان نامه میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی در ۷۴ صفحه و در قالب pdf می باشد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮه ااﻓﺰوده ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا و …. ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺋﻞ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي روز اﻓﺰون را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻃﻼق اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ، ازدواج ﻣﺠﺪد ﻫﻢ اﻣﺮي ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰون رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ، ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺎدت داده اﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻔﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻧﺪﮔﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎري از درد ﻫﺎ ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺮدم ﻋﺎدي آن را ﭘﺪﯾﺪه اي رﻧﺞ آور و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را از دﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﯿﺰوﻟﻮژﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﮑﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺎﻻﺧﺮه رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ

پاسخ دهید