دانلود کتاب آﻣﻮزش کامل ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪی FDISK ﺑﺮای FAT32

آﻣﻮزش ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪي FDISK ﺑﺮايFAT32 

در ھﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻛﻤﻪ DELETE در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ھﺎ دﻛﻤﻪ دﻳﮕﺮ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ وارد Setup ﺷﻮﻳﺪ. دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ اوﻟﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮت ﺷﺪن CD-Rom ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻌﻨﻲ وارد ﻗﺴﻤﺖ Bios features setup ﺷﺪه و اوﻟﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮت ﺷﺪن را CD ﻗﺮار دھﯿﺪ.ﺳﭙﺲ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ  Save &Exit setupﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮده و از Setup ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ Save to cmos a  exit Y/N از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻠﯿﺪ Y را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺑﺎره Restart ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ…

پاسخ دهید