دانلود جزوه کامل انبارداری و مدیریت خرید

این مجموعه شامل جزوه کامل انبارداری و مدیریت خرید در سه قسمت و ۱۹۰ صفحه که فایل آن به صورت pdf می باشد

مقدمه:
تعريف انبار
تعريف انبارداري – جابجايي :
انبارها از دو ديدگاه بررسي مي شوند :
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار:
مزايا ي سيستم انبارداري
معايب سيستم انباداري :
مديريت انبارو وظايف عمومي آن
انتظارات مديريت از سيستم انبارداري
گامهاي اجمالي اوليه در انبارداري
دلايل نگهداري موجوديها و انبار كردن آنها
طبقه بندي انبارها و نام گذاري آن
مراحل پيش از انبارداري (تداركات)
انبارداري و مراحل آن
روشهاي چيدن كالا
اصول اساسي در چيدمان كالا
(Layout & Location in Warehouse) چيدمان و جانمايي در انبار
تعريف كدگذاري:
روشهاي كدگذاري موجودي كالا:
اصول و شرايط طبق هبندي موجودي كالا
(BAR CODE) كد ميله اي (باركد
برگشت كالا به انبار توسط مصرف كننده:
منابع ورود كالا به انبار
متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار
اسامي برخي از فرمهاي متداول و مشترك در انبارها
حمل و نقل، انبارداري و توزيع كالا
اهم اطلاعاتي كه در خصوص انتخاب وسايل نقليه ضروري است به شرح زير مي باشد:
بازده اقتصادي در حمل و نقل انبارها:
روشهاي حمل كالا
الزامات عمومي در طراحي انبارها
نكات مهم در طراحي انبارهاي عمومي
فضاهاي لازم براي سازمان انبارهاي پروژه
نكات كلي در احداث انبارها
عوامل مؤثر در تعيين موقعيت فيزيكي انبار در كارگاه:
انتخاب مكان فيزيكي انبار
ساير الزامات و ملاحظات
روش هاي مختلف انبار كردن موجود يها
بهترين عوامل قرار گرفتن كالا در انبار…

پاسخ دهید