دانلود جزوه کامل حسابرسی ارشد

این مجموعه شامل جزوه کامل حسابرسی ارشد حسابداری در ۳۲ صفحه می باشد که فایل آن به صورت pdf می باشد

که در اینجا قسمتی از آن را برای شما قرار داده ایم

برای حسابهای پرداختنی با مانده صفر در تاریخ ترازنامه نیز ممکن است تأییدیه ارسال شود در حالی که در مورد حسابهای دریافتنی اینطور نیست. از بهترین دلیل برای ضعف استفاده از تأییدیه منفی حسابهای دریافتنی این است که از رسیدن تأییدیه به بدهکاران اطمینان وجود ندارد. هدف حسابرسان ازارسال تأییدیه برای بستانکاران بامانده صفردرتاریخ ترازنامه کشف بدهیهای ثبت نشده است. در بررسی اجمالی صورتهای مالی حسابرسی صورتهای مالی میان دورهای حسابرسان عمدتا از روش تحلیلی و پرسوجو به منظور کسب شواهد کافی و قابل قبول استفاده میکنند…..

پاسخ دهید