دانلود جزوه کامل مدار منطقی رشته مهندسی برق

فصل اول: سيستم دودويی و کدگذاری

۱- کامپٻوتر و سيستم های دیجيتالی
کامپٻوتر های دیجيتال بسياری از ، پيشرفت های علمی ، صنعتی و تجاری را که به
صورت دیگر قابل دسترس نبودند ممکن ساخته اند . کامپيوتر ها در محاسبات علمی ،
پردازش داده های تجاری ، کنترل ترافيک هوایی ، هدایت فضایی ، زمينه های
فرهنگی و موارد بسيار دیگری مورد استفاده قرار گفته اند . کامپيوتر می تواند از
مجموعه ای دستورالعمل های بنام برنامه که روی داده های مفروض عمل می کنند
تبعيت نماید . استفاده کننده قادر است تغييرات گوناگونی را در برنامه ، داده ها و یا
هر دوی آنها ، بر حسب نياز ایجاد کند . به دليل این انعطاف پذیری می توان نتيجه
گرفت که کامپبوتر دیجيتال همه منظوره قادر هستند وظایف پردازش اطلاعات را در یک
محدوده وسيع و متنوع به انجام برساند .
یک کامپيوتر دیجيتال همه منظوره ، شناخته شده ترین نمونه از یک دستگاه دیجيتال
است . مشخصه یک سيستم دیجيتال ، توانایی اش در دستکاری اجزای گسسته
اطلاعاتی است . کامپيوتر های دیجيتال اوليه بيشتر برای محاسبات عددی مورد
استفاده قرار می گرفتند . در این حالت اجراء گسسته ، ارقام هستند . عبارت
کامپيوتر دیجيتال هم از همين کاربرد ناشی شده است . سيستم پردازش اطلاعات
گسسته می تواند نام مناسبتری برای یک کامپيوتر دیجيتال باشد .

فصل دوم : جبر بول و گيت های منطقی

فصل سوم: ساده سازی  و پیاده سازی منطقی توابع

مدار های ترکیبی و طراحی مدار های ترکیبی

 

پاسخ دهید