دانلود گزارش کار ازمایشگاه سلولی و مولکولی

گزارش کار ازمایشگاه سلولی و مولکولی می باشد… باشد که همگان به نحو احسنت استفاده کنند

جلسه ی اول:

۱٫شیوه ی استفاده و کار با میکروسکوپ و تنظیم صحیح میکروسکوپ:

زمان استفاده از لنز ۱۰۰باید از روغن امرسیون استفاده کرد که باید میکروسکوپ را بین لنز ۴۰و۱۰۰قرار داده و روغن را اضافه کنیم و بعد روی لنز ۱۰۰تنظیم نماییم .

در زمان استفاده از میکروسکوپ در لنز کم درشت نمایی کم و نور کم نیاز است و در لنز زیاد درشت نمایی زیاد و نور زیاد لازم است.

زمان تنظیم با بزرگنمایی ۴ابتدا mecanicalastageرا به طرف بالا برده و در آخرین حد قرار میدهیم سپس نیم دور توسط ماکرو متر به طرف پایین برمیگردانیم.

در لنز ۴۰و۱۰را فقط با میکرومتری تنظیم میکنیم.

میکروسکوپ را روی لنز کم و بعد mecanicalastage به طرف پایین در زمان اتمام کار با میکروسکوپ قرار میدهیم.

زمانی که با میکروسکوپ کار نداریم نور را در کمترین وضعیت خود قرار میدهیم.

میکروسکوپ باید در فاصله ی ۱۵-۱۰متری از ما بر روی میز قرار گیرد.

۲٫در مورد نوشتن مختصات یک لام fixشده توسط سیستم ورنیه:

بالا سمت راست لام یا بالا سمت چپ لام در مختصات ۳٫۲لام قرار دارد.

در این سیستم دو خط کش در راستای طولی و افقی قرار دارد که خط کش اول از ۹-۰یا ۹۰-۰شماره گذاری شده است جایی که خط کش و ورنیه بر هم منطبق شده اند محل انتخاب است و از آنجا اعداد را شمارش میکنیم.

۳٫روش دیگر برای نشان دادن نمونه ساعت گذاری است:

لامی را که فیکس نشده را به راحتی میتوان به دیگران با کمک ساعت نشان داد اما لام فیکس شده باید مختصات را یادداشت کرد و بعد نشان داد.

برای دیدن ادامه گزارش کار فایل را دانلود کنید

پاسخ دهید