دانلود تحقیق حالات مواد و ساختار مولکولی آن ها

در این ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ، ﺑﻘﺪري ﻗﻮﯾﺘﺮ از اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺟﺎري ﺷﺪن آن ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ﺟﺎﻣﺪات ﺷﮑﻞ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ. در ﺟﺎﻣﺪات ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﺪات ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز دارﻧﺪ، آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ، در ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ…..

پاسخ دهید