دانلود مقاله نرخ بهره و مدیریت پرتفوی اوراق قرضه

مقدمه

ﺑﻬﺮه در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ازاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه، ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اي از ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ وام اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺸﻮد.در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﺮه را ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ،ﻧﺮخ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺮه درآﻣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ازاي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻮل اﺳﺖ…..

1 دیدگاه برای ”دانلود مقاله نرخ بهره و مدیریت پرتفوی اوراق قرضه“

پاسخ دهید