دانلود مقاله چای سبز و خواص شگفتی آور

ﺧﻮاص اﻋﺠﺎب آور ﭼﺎي ﺳﺒﺰ 

ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﺳﺒﺰ در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎارزش ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺧﯿﺮا از ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﭼﺎي را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭘﺲ از آب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و ﻫﻢ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دم ﺑﮑﺸﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺎي ﺑﺪون ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ از دﯾﺮﺑﺎز ﭼﺎي ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داروﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮔﯿﺎ اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ، ﭼﺎي ﺳﺒﺰ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ…..

پاسخ دهید