دانلود مقاله هر آنچه برای کسب درآمد نیاز دارید

مقدمه

ﯾــﮏ ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﺻــﻔﺤﻪ ﺟﺴــﺖ و ﺟــﻮﯾﯽ ﮐــﻪ در ﮔﻮﮔــﻞ اﻧﺠــﺎم دادﯾــﺪ (ﻋﺒــﺎرت ﮐﺴـــﺐ درآﻣـــﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺖ) ﺑﺮﮔﺮدﯾـــﺪ . درﺻـــﺪ ﺧﯿﻠـــﯽ زﯾـــﺎدی از اﯾـــﻦ ﻧﺘـــﺎﯾﺞ و ﺻــﻔﺤﺎت اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در ﺳــﺎﯾﺖ ھــﺎﯾﯽ دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ازای اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرھــﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺳــﺎﯾﺖ ھــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در زﻣﯿﻨــﻪ PTC ﭘﺮداﺧــﺖ ﺑــﻪ ازای ﮐﻠﯿــﮏ آن را ﺑــﺎ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ھــﺎی PPC ﮐــﻪ وب ﻣﺴــﺘﺮھﺎ ﺑــﺎ آن ھــﺎ ﺳــﺮو ﮐــﺎر دارﻧــﺪ اﺷــﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾــﺪ PTR ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﻪ ازای ﺧﻮاﻧـﺪن ﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ و ﻣـﺘﻦ ھـﺎ ( PTS ) ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﻪ ازای ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم OFFER ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. ﺑـﻪ ھـﯿﭻ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﯽ ﺧــﻮاھﻢ دوﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ھـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨــﺪ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐـﻨﻢ . اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﮕـﻮﯾﻢ آن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣـﻦ اﯾـﻦ روش ھـﺎ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐــﺮده ام و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗﯽ ﮐــﻪ ﭼــﻪ از دوﺳــﺘﺎن ﻧﺰدﯾــﮏ و ﭼــﻪ در ﺧــﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ اﻧﺠــﺎم دادم ، اﯾــﻦ ﻣــﻮارد در ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ ﺑــﻪ ھــﯿﭻ وﺟــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﮐﺴــﺐ درآﻣــﺪ ﻧﺨﻮاھــﺪ ﺷــﺪ و ﭼﯿــﺰی ﺟــﺰ ھﺰﯾﻨــﻪ ﺑــﺮای ﺷــﻤﺎ ﻧﺨﻮاھــﺪ داﺷــﺖ. ﺷــﺎﯾﺪ در ﮐﺸــﻮرھﺎی دﯾﮕــﺮ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻻﯾـﻞ ﻓــﺮاوان ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﺣـﺮف دارم ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺑﯿــﺎن دو ﺗـﺎ از آن ھــﺎ در اﯾــﻦ ﺟــﺎ اﮐﺘﻔــﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارم
اوﻟـﯿﻦ دﻟﯿــﻞ اﯾﻨﮑــﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﻧﺠــﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎرھــﺎ از ﻣــﺎ ﻣـﯽ ﮔﯿــﺮد در ﻗﺒــﺎل درآﻣــﺪی ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
دوم اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺎﯾﺪ ﺷــﻤﺎ در اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ ﮔﺴــﺘﺮدﮔﯽ در ﮐﺎرھــﺎی ﭘﯿﺸــﻨﮫﺎدی ﻣﻮاﺟــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮﯾﺪ درآﻣــﺪ ﺑــﺎﻻﯾﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ؛ اﻣــﺎ ﯾــﮏ دﻓﻌــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ھــﺎ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﭼﺸــﻢ ﮔﯿــﺮی ﻣﺤــﺪود ﻣــﯽ ﺷــﻮد و ھﺮﭼــﻪ ﻣــﯽ ﺧﻮاھﯿــﺪ ﺗــﻼش ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ درآﻣــﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﻧﺨﻮاھﯿــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ .ﻣﺜــﻞ اﯾﻨﮑــﻪ ﮐــﻢ ﮐــﻢ ﻻزم ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﻓﮑــﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻢ…

پاسخ دهید