دانلود مقاله دیالیز و انواع آن و رژیم غذایی مناسب با آن

دانلود مقاله دیالیز و انواع آن و رژیم غذایی مناسب با آن

این فایل شامل مقاله دیالیز و انواع آن و رژیم غذایی مناسب با آن می باشد که در ۸ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

 

مقدمه

ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪي را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺪﻧﺸﺎن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺑﺪﻧﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮدد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﯾﺎﻟﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺧﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎن دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد. دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ و اوره ﺧﻮن اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺪن از ﻣﻮاد…..

پاسخ دهید