دانلود مقاله قانون داروین و تکامل گونه چیست

داروﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن – »ﻣﻔﻬﻮم »ﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﯽ« ﯾﺎ species diological ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد: »ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﮕﺮان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.« اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻧﻮران و ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮي، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد، ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ رود. در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دل ﺧﻮاه رده ﺑﻨﺪي ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻌﯿﺎري ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي در۳۰درﺻﺪ ازDNA ﺷﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺮاردادي اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  زﯾﺮﮔﻮﻧﻪ (sudspecies) را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﮔﻮﻧﻪ (species) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. زﯾﺮا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي  زﯾﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ »ﮔﻮﻧﻪ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮋاد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد….

پاسخ دهید