دانلود مقاله آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ انواع ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎتی

این مجموعه شامل آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ انواع ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎتی در ۶۰ صفحه و در قالب pdf می باشد در اینجا مختصری از مقاله را قرار داده ایم

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﻗﻄﻌﺎً دو اﻧﻘﻼب رخ داده اﺳﺖ؛ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اواﻳﻞ دﻫﻪ ۱۸۲۰ و اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت در دﻫﻪ ۱۹۵۰، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن زﻣﺎن ﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎ اﺧﺘﺮاع راه آﻫﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد در اﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ راه آﻫﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ واﻗﻌﻲ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻓﻖ دﻳﺪ اﻧﺴﺎن آن دوران ﺷﺪ،اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ آن ﻋﻨﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ، ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ در دﻫﻪ ۱۹۹۰ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راه آﻫﻦ اﻓﻖ دﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ذﻫﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ، ﺑﺎ راه آﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻼً از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ IT در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز از ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺨﻮد دﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ اﻣﺮوز اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و در ﻛﺸﻮرﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻨﺎوري ﭼﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﻮاﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ. اﻣﺮوزه،ﮔﺮدآوري،ﺗﻮﻟﻴﺪ،اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﻗﺪرت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ و ﭘﺮدازش آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در اﺻﻞ دوم در ﺑﻨﺪ ۶ ﺑﺨﺶ ب ؛ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻي اﻧﺴﺎن وآزادي ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا را اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮي و ﺗﻼش در ﭘﻴﺸﺒﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﺪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در اﻓﻖ ۱۴۰۴ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻪ ﺋﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﻓﺮاﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺮﺑﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﺲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻓﺮدي در اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺷﺨﺼﻲ و اداري ﺧﻮد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮوﻛﺎر دارد. ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎده ،ﺻﻮرت دﺧﻞ و ﺧﺮج روزاﻧﻪ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اداري ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ….

پاسخ دهید