دانلود پایان نامه ارشد اثر بخشی آموزش والدین با روش بارکلی بر کاهش استرس والدین و بهبود نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد اثر بخشی آموزش والدین با روش بارکلی بر کاهش استرس والدین و بهبود  نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

نگارش :

میترا طاهری

قالب:pdf

تعداد صفحات : ۱۴۴

چکیده

هدف: اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر آموزش والدین به شیوه بارکلی بر کاهش تنیدگی والدین و بهبود نشانه های اختلا نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان پیش دبستانی ودبستانی شهرستان کاشمر بود.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان پیش دبستانی  و دبستانی شهرستان کاشمر بود. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش تصادفی چند مرحله ای همراه با  تصادفی ساده بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه علائم مرضی و شاخص تنیدگی والدین بود بعد از اجرای پرسشنامه وتشخیص کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای  تعداد ۳۰ نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس این تعداد در دو گروه ۱۵ نفری( آزمایش و گواه) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایشی در ۱۰ جلسه آموزش والدین به روش بارکلی به صورت گروهی شرکت داده شدند در حالی که گروه گواه هیچ گونه درمانی را دریافت نکردند. یافته ها: تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس در مورد فرضیات پژوهش نشان داد که آموزش والدین به شیوه بارکلی به طور معنی داری منجر به کاهش تنیدگی والدین و بهبود نشانه های اختلال رفتار ناافرمانی مقابله ای شده است  همچنین تحلیل نتایج حاکی از این بود که آموزش والدین در کاهش استرس مربوط به قلمرو کودکان معنی دار نیست .نتیجه گیری:  تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش والدین به شیوه بارکلی در  کاهش تنیدگی والدین و بهبود نشانه های اختلال رفتار ناافرمانی مقابله ای تاثیرمثبت دارد و اجرای این برنامه آموزشی می تواند درمان مناسبی برای کودکان نافرمان وکاهش تنیدگی والدین باشد .

کلید واژه : آموزش والدین، بارکلی، تنیدگی، نافرمانی مقابله ای

پاسخ دهید