دانلود پروژه کارآموزی ترانسفورماتور خشک رزینی

دوستان عزیز رشته مهندسی برق میتونن پروژه کارآموزی ترانسفورماتور خشک رزینی رو از لینک زیر دانلود کنند.

مقدمه:
یک ترانسفورماتور فشاري قوي خشک به نام ،ABB در ژوئیه ۱۹۹۹ ، شرکت
ساخته است که نیازي به روغن جهت خنک شدن بار به عنوان دي “Dryformer”
الکتریک ندارد. در این ترانسفورماتور به جاي استفاده از هادیهاي مسی با عایق کاغذ از
کابل پلیمري خشک با هادي سیلندري ا ستفاده می شود. تکنلوژي کابل استفاده شده در
در “power former” این ترانسفورم اتورقبلاّ در ساخت یک ژنراتروفشار قوي به نام
به کار گرفته شده است. نخستین نمونه از این ترانسفورماتور اکنون در ABB شرکت
واقع در مرکز سوئد نصب شده که انتظار می رود “Lott fors” نیروگاه هیدروالکترولیک
به دلیل نیاز روزافزون صنعت به ترانسفورماتورهایی که از ایمنی بیشتري برخوردار باشند و با
محیط زیست نیز سازگاري بیشتري داشته باشند، با استقبال فراوانی روبرو گردد. ایده ساخت
ترانسفورماتور فاقد روغن در اواسط دهه ۹۰ مطرح شد . بررسی ، طراحی و ساخت این
شروع شد . در این پروژه از همکاري ABB ترانسفورماتور از بهار سال ۱۹۹۶ در شرکت
نیز برخوردار بوده است. Stora Enso و Birka Kraft چند شرکتخدماتی برق از جمله
تکنولوژي :
ساخت ترانسفوماتور فشار قوي روغن در طول عمر یکصد ساله ترانسفورماتورها ، یک
به جاي ( XLPE) انقلاب محسوب می شود . ایده استفاده از کابل با عایق پلیمر پلی اتیلن
در سوئد به نام پرفسور ABB هادي هاي مسی داراي عایق کاغذي از ذهن یک محقق
تراوشکرده است. Mats lijon
تکنولوژي استفاده از کابل به جاي هادي هاي مسی داراي عایق کاغذي ، نخستین بار در
به کار ABB ساخت Power Former سال ۱۹۹۸ در یک ژنراتور فشار قوي به نام
گرفته شد . در این ژنراتور بر خلاف سابق که از هادي هاي شمشی ( مستطیلی ) در سیم
پیچی استاتور استفاده می شد ، از هادي هاي گرد استفاده شده است . همان طور که از
معادلات ماکسول استنباط می شود ، هادي هاي سیلندري، توزیع میدان الکتریکی متقارنی
دارند . براین اساس ژنراتوري می توان ساخت که برق را با سطح ولتاژ شبکه تولید کند به
طوري که نیاز به ترانسفورماتور افزاینده نباشد ، در نتیجه این کار ، تلفات الکتریکی به میزان
۳۰ درصد کاهشمی یابد. دریککابل پلیمري فشار قوي ، میدان الکتریکی در داخل کابل
باقی می ماند و سطح کابل داراي پتانسیل زمین می باشد . در عین حال میدان مغناطیسی لازم
براي کار ترانسفورماتور تحتتأثیر عایق کابل قرار نمی گیرد.
در یک ترانسفورماتور خشک ، استفاده ار تکنولوژي کابل ، امکانات تازه اي براي بهینه
کردن طراحی میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی ، نیروهاي مکانیکی و تنش هاي گرمایی

در مرحله ABB فراهم کرده است . در فرایند تحقیقات وساخت ترانسفورماتور خشکدر
نخست یک ترانسفورماتور آزمایشی تکفاز با ظرفیت ده مگا ولت آمپر طراحی و ساخته
اکنون در سطح ولتاژهاي Dry former . در سوئد آزمایشگردید Ludivica شد و در
از ۳۶ تا ۱۴۵ کیلو ولتو ظرفیتتا ۱۵۰ مگا ولتآمپر موجود است.
Lotte

پاسخ دهید