دانلود تحقیق نحوه صحیح ایستادن و نشستن و سایر نکات ضروری سلامت جسم

ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﯾﺴﺘﺎدن ، ﻧﺸﺴﺘﻦ ، ﺧﻮاﺑﯿﺪن

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻــﺤﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﺑﯽ ﺗـﺮدﯾﺪ وﺿــﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿـﺢ ﻗﺮارﮔـﯿـﺮي ﺑـﺪن ﺷـﻤـﺎ ﻫـﻨـﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در راس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗـﺮار ﺧـﻮاﻫﺪ ﮔـﺮﻓـﺖ زﯾـﺮا ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ورزش، ﭘـﺮﻫـﯿـﺰ از ﻣﻮاد اﻟﮑﻠﯽ و ﻣـﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺑـﺪن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. وﺿـﻌـﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐـﺎرﻫـﺎﯾـﺘـﺎن را ﺑـﺎ اﻧـﺮژي ﺑﯿـﺸﺘـﺮ و اﺳـﺘـﺮس وﺧـﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿـﮑﻪ وﺿﻌـﯿﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

۱- ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ، اﯾﺴﺘﺎدن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس روي ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و رﺑﺎﻃﻬﺎي ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.

۲- وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۳- اﻋﻀﺎء ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن در ﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

۴- ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد.

۵- در دراز ﻣـﺪت ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش-ﺗﻨﻔﺲ-ﻋﻀﻼت -رﺑﺎﻃﻬﺎ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺰارد.

۶- اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﻣـﻔﺎﺻـﻞ در وﺿـﻌـﯿﺖ ﺻـﺤﯿـﺢ ﺧـﻮد ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و ﮐـﺎراﯾـﯽ ﻋﻀـﻼت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۷- ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳـﺎﯾﺶ ﻧـﺎﺑـﻬﻨـﺠﺎر ﻣـﻔﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ و از اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

۸- از ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ.

۹- از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺮدرد و دردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ.

۱۰- از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا اﺳﺘـﻔـﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻋﻀﻼت ﺑﺪن اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

۱۱- در ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:

۱- ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﻬﺎ.
۲- اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ.
۳- ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﮏ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب…

پاسخ دهید