دانلود تحقیق مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدش ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ، ﺑﺸﺪت ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ازت و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه، ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺬﻛﻮر در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﻫﻢ از ﻧﻘﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ و ﺳﻴﺎدت از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺮورت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﻤﻬﻴﺪات ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ…

پاسخ دهید