دانلود تحقیق پرستش شیطان و اصول مبلّغان

مقدمه

يکی از جریان‌های فاسد فکری و فرهنگی که ابتدا مرزهای اخلاقیات را در کشورهای اروپایی و آمریکایی در هم شکسته و سپس به سرزمین‌‌های شرقی رسید شیطان‌پرستی یا شیطان‌گرایی است.

اصول شیطان پرستی

همان‌گونه كه تمامی مكتب‌ها مبلّغ‌هایی داشته‌اند، شیطان‌پرستی هم افرادی را جهت تبلیغ در اختیار دارد. به این افراد كشیش لقب می‌دهند. این كشیش‌ها لباس‌های خاصی دارند. بدین گونه كه شنل و كلاه بزرگ مخصوصی به رنگ سیاه بر تن می‌كنند، عصا و یا چوب دستی كه بر روی آن عبارات عبری مخصوصی حك شده و سر آن پنتاگرام دیده می‌شود در دست می‌گیرند و كفش نوك تیزی نیز می‌پوشند. این گونه لباس مخصوص كشیش است و افراد دیگر گروه حق پوشیدن چنین لباسی را ندارند. كشیش در تمامی مراسم دیدار با شیطان حضور دارد و دعاهای مخصوص به زبان عبری را او خوانده و افراد دیگر تكرار می‌كنند.

پاسخ دهید