دانلود تحقیق بهره وری بیشتر با روش های مطالعه و یادگیری

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺎﯾﻪ ي اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎزدﻫﯽ وﺑﻬﺮه وري درﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎ وزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮان درﺷﯿﻮه ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان درك و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ودرﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدد، ﺑﻪ درك وﮐﺸﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫـﺎي ﻧـﻮ و زواﯾﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر  وﻧﻬﺎن درﮐﻨﺎر داﻧﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﺎﺋﻞ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ. ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﺑﻬﺒﻮد در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﮐﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺮاﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻧﻮ وﻋﻘﻼﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري درﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن درارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔـﺮدد . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺟﻬـﺖ دار وﻫـﺪ ﻓﻤﻨـﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درب ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺪ و دروازه ي دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ، درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن….

پاسخ دهید