دانلود تحقیق نقش مهم اتمسفر زمین

ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺧﺼﻮص اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ
ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﻼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮاد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﮔﺎزﻫﺎي داغ وذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺑﺮ دارد. ﻣﻮاد ﮔﺎزي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را ﮔﺎز ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﻗﺮار دارﻧﺪ واﻏﻠﺐ از ﭘﺮوﺗﻮﻧﻬﺎ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﻮﮐﻮﻟﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ. ﻣﺪار ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮر ﺷﯿﺪ از ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﻣﯿﮕﺬرد وﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ، دﻣﺎ ، ﻓﺸﺎر

پاسخ دهید