دانلود تحقیقات پیرامون مصرف سیگار و سرطان

ﭼﻨﺪ ﭘﮏ ﺳﯿﮕﺎر و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دردﺳﺮ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ۸ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ(ﺑـﯿﺶ از ۷۰ درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺳﯿﮕﺎري ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ) و ﻣﺪت ۲۰ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ۲۰ ﺗﺎ   ۲۵ ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.  ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿـﺎت ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد دﺧـﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﯾﻤﻨـﯽ در اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎري….

پاسخ دهید