دانلود تحقیق گیاهان دارویی و خواص آنها

ﮐﻠﯿﺎت ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ

بابونه ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ داﺋﻤﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ داراي ﺑﻮﺋﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻪ درﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ و اراﺿﯽ ﺷﻨﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ . ﺳﺎﻗﻪ آن ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ، ﺑﺮﮔﻬﺎي آن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻨﺎوب و داراي ﺑﺮﯾﺪﮔﯿﻬﺎي ﺑﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮك اﺳﺖ . ﮔﻠﻬﺎي آن ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﺪر در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ دﻫﻨﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻠﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ در اﻃﺮاف و ﮔﻠﻬﺎي زرد در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ:
ﮔﻠﻬﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ داراي اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ آﻧﺘﻪ ﻣﯿﻦ ) Anthemine( ﺗﺎﻧﻦ ، ﻓﯿﺘﻮﺳﺘﺮول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده اي ﺗﻠﺦ ﺑﻨﺎم اﺳﯿﺪ آﻧﺘﻪ ﻣﯿﮏ Anthemique Acid ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻮاص داروﺋﯽ:

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ…

پاسخ دهید