دانلود تحقیق چگالی سیال ها

چگالی
سیال یا شاره موادي هستند که می توانند جاري شوند و شامل گاز و مایع می شوند. هوا آشناترین سایل گازي است و وقتی از محلی به محل دیگر جریان می یابد به آن باد گفته می شود. متداولترین مایع نیز آب است که در نیروگاه هاي مولد برق از انرژي آن استفاده می شود. چگالی مهمترین عاملی است که به وسیله آن می توان رفتار مایعات و گازها را تعیین نمود. همانطور که در زیر به آن اشاره می شود، چگالی به عنوان جرم واحد حجم تعریف می گردد و با حرف یونانی “رو” نشان داده می شود…..

پاسخ دهید