دانلود تحقیق روش های پرورش اعتماد به نفس

مقدمه :

پرورش و تربیت صحیح فرزندان سخت ترین و پر مسئولیت ترین وظیفه هر پدر و مادري است این امر به آموزش و آگاهی نیاز دارد اگر پدر و مادر در مورد
شناخت فرزندان و نوجوانان آگاهی کافی نداشته باشند چگونه از عهده ي صحیح چنین وظیفه ي مهمی بر می اید ؟ پرورش قدرت تفکر و » یکی از وظایف خطیر و بسیار مهم پدران و مادران عزت « اندیشیدن و بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفس در فرزندان می باشد نفس به مفهوم این است که فرد در هر شرایط براي خود ارزش و اعتبار لازم و واقعی را قائل است اعتماد به نفس به مفهوم این است که فرد اطینان دارد میتواند کاري را در رویارویی با مشکل ها به خوبی و شایستگی انجام دهد با
توجه به این که اعتماد به نفس و عزت نفس یادگرفتنی و کسب کردنی است ،بنابراین پدر و مادر می توانند به فرزندان خود در شناساندن مجموعه ي از عامل ها و آگاهی ها و مهارت هایی که منجر به ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس می شود کمک کنند . ازاین رو پدران و مادرن باید بدانند : ۱-کسب تجربه : بالارفتن آگاهی ها ، رشد شخصیت ، کسب استقلال و عزت نفس ، خودباوري و افزایش اعتماد به نفس براي نوجوان بسیار ضروري است . هویت فردي در نوجوانی شکل می گیرد . اگر پدران و مادران احساس هاي آنرا تایید کنند و در کنار فرزندانشان قرار گیرند…….

پاسخ دهید