دانلود تحقیق مواد مخدر و اعتیاد

مواد مخدر و اعتیاد

اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

اﻟﮑﻞ

اﻟﮑﻞ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف در دﻧﯿﺎﺳﺖ

ﻣﺴﮑﻦ و داروﻫﺎي ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب

ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ( ﺗﺮﯾﺎك و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻓ ﯿﻦ و ﻫـﺮو ﺋﯿﻦ ) ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ادراك درد رﺧﻮت و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺘﯿﺎد آور اﺳﺖ.(
ب( ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ
ج( ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ) ﻣﺘﺎدون – دﻣﺮول(
ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ) ﺧﻮاب آورﻫﺎ
ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ( ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ و ﮐﺮاك ) ﻣﺤﺮك و ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﯽ
ب( ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ) ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎدت آور ﻫﺴﺘﻨﺪ
ج( آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ.
ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا ﯾﺎ دﻟﯿﺮﯾﻮم زا
اﻟﻒ( ﻣﺎري ﺣﻮاﻧﺎ و ﺣﺸﯿﺶ.
ب( ﻣﺴﮑﺎﻟﯿﻦ.
ج( ال.اس.دي)LSD ….

پاسخ دهید