دانلود تحقیق کشت آزمایشگاهی رﯾﺰازدﯾﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽ ژﻧﻮتیپهای ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ روش ﮐﺸﺖ درون ﺷﯿﺸﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه دو ﺳﺎﻟﻪ و دﮔﺮﮔﺸﻦ اﺳﺖ. ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ روش رﯾﺰازدﯾﺎد ﮐﻠﻮﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ درون ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻨﮋادي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت زراﻋﯽ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﺎل اول ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻠﺪﻫﻨﺪه ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آورد. ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻠﺪﻫﻨﺪه ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي رﺷﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ازدﯾﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺷﺮح ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي: آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻠﺪﻫﻨﺪه ﮔﯿﺎه ورﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﻞ ۷۰% و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ۲- ۱% و آﺑﮑﺸﯽ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺮﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ۱- اﻟﻘﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ ۲- ازدﯾﺎد ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ۳- رﯾﺸﻪ زاﯾﯽ ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﮑﻬﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ, ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي رﺷﺪ، ﻗﻨﺪ و ﻣﺎده آﮔﺎر ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ازدﯾﺎد ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ در ژﻧﻮﺗﯿﭙﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ….

پاسخ دهید