دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان جهت دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی از دانشگاه پیام نور در پاییز ۱۳۸۹ ارائه شده است که فایل Word پایان نامه رو از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. ۱
بیان مسئله…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………… ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………… ۹
اهداف پژوهش…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. …………. ۱۲
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها……………………………… ………………………………………….. ………………….. ۱۳

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی……………………………….. ………………………………………….. ………………………………… ۱۷
عزت نفس در قرآن مجید…………………………………… ………………………………………….. ……………………………………… ۱۹
عزت نفس کلی…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …….. ۲۰
عزت نفس اجتماعی……………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ۲۱
عزت نفس تحصیلی……………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …….. ۲۱
مولفه های عزت نفس…………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. ۲۱
ماهیت عزت نفس…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ….. ۲۲
نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………….. ………………………………………….. …………………………………. ۲۳
سلامت روان…………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. …………… ۲۸
تعریف سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. …. ۲۹
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف…………………………………. ………………………………………….. ……………… ۳۱
اصول بهداشت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. …. ۳۳
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………. ۳۵
عوامل موثر درتامین سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ……………………………. ۳۷
نقش خانواده درتامین سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………….. ۳۷
نظریات مرتبط با سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………………… ۳۸
بهزیستی روانشناختی………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. …………… ۴۴
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………… ۴۸
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر…………………………………… ………………………………………….. ……………………………. ۴۹
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . ۴۹
نیازهای والدین کودکان استثنایی……………………………. ………………………………………….. ……………………………………. ۵۰
احساسات والدین کودکان استثنایی……………………………. ………………………………………….. ………………………………… ۵۰
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع…………………………………. ………………………………………….. ………………….. ۶۲

فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …. ۷۳
جامعه آماری ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ….. ۷۳
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… ………………………………………….. ……………………………………… ۷۳
ابزار پژوهش…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. …………….. ۷۳
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ۷۴
پرسشنامه عزت نفس…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. . ۷۵
پرسشنامه سلامت روانی…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ۷۵
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………. ………………………………………….. …………………………… ۷۹

فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………. ۸۱
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها………………………….. ………………………………………….. …………………………………… ۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت…………………………………. ………………………………………….. ………………. ۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. ۸۲
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات……………………………… ………………………………………….. ………………. ۸۳
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………….. ………………………………………….. …………………. ۸۴
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد…………………………………. ………………………………………….. ………………… ۸۵
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق…………………………………. ………………………………………….. ……………………… ۸۶
فرضیه اول…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………. ۹۱
فرضیه دوم…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………. ۹۲
فرضیه سوم…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………… ۹۳
فرضیه چهارم…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………. ۹۴
فرضیه پنجم…………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. …………… ۹۵
فرضیه ششم…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………۹۶

فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش…………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… ۱۰۲
بحث و نتیجه گیری…………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. .. ۱۰۳
محدودیت های تحقیق…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ۱۰۷
پیشنهادهای تحقیق…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ….. ۱۰۸
فهرست منابع و ماخذ…………………………………… ………………………………………….. …………………………………………. ۱۰۹
ضمائم…………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………….. ۱۱۲

مقدمه:

یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی۱، نابینا۲ ، یا ناشنوا  ۳باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.

تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود كه احتمالا تنيدگي، سرخوردگي، احساس غم و نوميدي را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدين كودكان داراي مشكلات هوشی، به احتمال بيشتري با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و هيجاني كه غالبا ماهيت محدود كننده، مخرب و فراگير دارند، مواجه مي شوند. در چنين موقعيتي گر چه همه اعضاي خانواده و كاركرد آن، آسيب مي بيند فرض بر اين است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت رواني قرار مي دهد بررسيها نشان داده اند كه والدین داراي فرزند كم توان ذهني، در مقايسه باوالدین كودكان عادي، سطح سلامت عمومي  پايين تر و اضطراب بيشتر احساس شرم و خجالت بيشتر و سطح بهزيستي روانشناختي پايين تري دارند (میکائیلی ،۱۳۸۸).

در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، ۱۳۷۶).

در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار احساسات، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود. همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی  دارند، نیازمند عزت نفس هستند. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز به زندگی دارند.آنها می توانند با اطمینان، مشکلات مواجه شوند و از عهده آنها بر آیند(کلمز ۱۳۷۵).

کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی ۵۰ تا۷۵ هستند و از نظر سنی در محدوده ۶-۱۲ در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان  ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،۱۳۸۶).

تقریباً ۶۰ سال پیش سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان  حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد(سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۱ و ۲۰۰۴). جاهودا(۱۹۵۸) از نداشتن بیمار روانی به عنوان معیار سلامت روانی انتقاد و به جای آن معیارهای چندگانه را برای سلامت روانی ارائه کرد. متاسفانه تا مدتها پیشرفت قابل ملاحظه ای در کاربرد این دیدگاههای در قلمروهای علمی و عملی مشاهده نشد. سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی۱را نیز در بر می گیرد. اغلب روانپزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه های مثبت سلامت را نادیده می گیرند. تلاش هایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سلامتی صورت گرفته گر چه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی(نه صرفا نبود بیماری) فراهم ساخته ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگیهای منفی تاکید دارند و در آنها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی(تحرک۲، درد۳، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی۴، اضطراب۵ و نگرانی) و مشکلات اجتماعی(ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارند. در دهه گذشته ریف۶ و همکارانش(۱۹۲۶) ۶ الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند. بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از ۶ عامل تشکیل می شود. پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت به خود) رابطه مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری(احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ، زندگی هدفمند ( داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط(توانایی فرد در مدیریت محیط). الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ریف این الگو را بر اساس مطالعه متون بهداشت  روانی ارائه کرد و  اظهار داشت مولفه های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد.

از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه۱ ناکامی و محرومیت۲ انکار واقعیت یا کتمان حقیقت۳ اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(۱۳۴۷).

این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

 

پاسخ دهید