دانلود پروژه ترانسفورماتورهای توزیع نیرو

۱٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رود و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه اي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد . وﺟﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﻮر، از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ . از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻫﺮ روش ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮر ﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮر ﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻃﺒﻖ ﺑﺮ آوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺎل ) ۱۳۸۳ (ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود۴/۵ اﻟﯽ۵/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻈﺮﻓﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ۵۰۰-۶۰۰ ﻣﮕﺎوات درﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدهﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

پاسخ دهید