دانلود پروژه آزمایشگاه مدار الکترونیکی انواع مقاومت خازن و دیود

دانلود پروژه آزمایشگاه مدار الکترونیکی انواع مقاومت خازن و دیود

مقدمه :

مقاومت ها از اصلي ترين اجزايي هستند كه در وسايل برقي به كار مي روند.مقاومت هادي دربرابر عبور جريان الكتريكي را مقاومت الكتريكي گويند.واحد مقاومت اهم و نشانه آنΩ  است . شماي مقاومت در مدارها بدين صورت است .

 

نقش مقاومت ها در مدار :

مقاومت را به منظـور كاهش دادن جريـان به مقـدار معـين و يا افت مـقدار معيني از ولتـاژ به كار مي برند….

پاسخ دهید