دانلود پروژه امنیت اطلاعات در سیستم های بانک اطلاعاتی

ﭼﮑﯿﺪه:

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي داده اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ: وﻗﺎﯾﻊ و رﺧﺪاد ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ داده را ذﺧﯿﺮه و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻓﺮاروي اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﯾﮏ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داده در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ؛ دوم، ﻃﺮاﺣﯽ دوﺑﺎره اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ذﺧﯿﺮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داده؛ ﺳﻮم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ….

پاسخ دهید