دانلود پروژه انرژی هیدروژنی و کاربرد آن در پیل های سوختی

مقدمه

اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻌﻴ?ﺖ ﺟﻬ?ﺎن در اواﺋ?ﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ هﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧ?ﺮژي ﻣﺘ?ﺪاول در ﺣ?ﺎل اﺗﻤ?ﺎم ﺑ?ﻮدﻩ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻗﺮن٢١ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژي هﺴﺘﻪ اي که ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁن ﻧﻴ?ﺰ ﻣﺤ?ﺪود ﺑ??ﻮدﻩ و ﻣ??ﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﺑﻴ??ﺖ ﻧﻴ??ﺮوي اﻧ??ﺴﺎﻧﻲ ﻣ??ﺎهر و ﻧﻴ??ﺰ اﺳ??ﺘﻔﺎدﻩ ازﺳﻴ??ﺴﺘﻢ ه??ﺎي ﭘﻴ??ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔ??ﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت رادﻳﻮاکتیو اﺳﺖ، ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي ﺟﻬﺎن را ﻧﺨﻮاهﺪ داد.  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﻣﺘ?ﺪاول، ﺟﺎﻳﮕ?ﺎﻩ وﻳ?ﮋﻩ اي را ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻗﺮن ﺁﺗﻲ کسب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺟ??ﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺮژﻳﻬ??ﺎي ﻧ??ﻮ، ﻳﻜ??ﻲ از ﺷ??ﻴﻮﻩ هاي ﻣﺒﺘﻜﺮاﻧ??ﻪ اي که ﻓﻨ??ﺎوري ﺁن در دهه
اﺧﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﻠﻬﺎي ﺳ?ﻮﺧﺘﻲ اﺳ?ﺖ . در اﻳ?ﻦ روش که ﺑ?ﻪ ﻋﺒ?ﺎرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁﻧﺮا اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪ، اﻧﺮژي ﺑﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن ﺁور ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳ???ﺘﻔﺎدﻩ از اﻧ???ﺮژي هسته اي و زﻏ???ﺎل ﺳ???ﻨﮓ و ﻃﺒﻴﻌ???ﺖ ﻣﺤ???ﺪود و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘ???ﺬﻳﺮ ﺳ???ﻮﺧﺘﻬﺎي ﻣﺘ?????ﺪاول، دﻻﻳﻠ?????ﻲ هستند که ﻣﻮﺟ?????ﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘ?????ﺎت وﺳ?????ﻴﻊ در ﻳ?????ﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨ?????ﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳ?????ﺪ اﻧ?????ﺮژي شده اند…..

پاسخ دهید