دانلود پروژه شبیه سازی ساختار های الکترومغناطیسی با CST

ساختارهای پنهان سازی                                     

 پنهان سازی آرایه ای از استوانه های فلزی

پنهان سازی یک استوانه بزرگ بجای آرایه استوانه ها

افزایش قطر ساختار واستوانه

کاهش طول استوانه داخلی

شبیه سازی ساختار پنهان ساز با دی الکتریک متفاوت 

پنهان سازی بدون خطوط انتقال و با ساختاری مناسب

نتیحه گیری نهایی                                                                                                         

معرفی :                                                               

 آیا می شود اشیاء را از دید چشم ها و یارادارها پنهان کرد ؟

این سوالی است که توجه بسیاری از محققین و دانشمندان را  به خود جلب کرده است.

اخیرا امکان طراحی دستگاههای پنهان ساز که قادر هستند اشیاء را از دید امواج الکترومغناطیسی پنهان کنند به طور بسیار فعالی مطالعه شده است .

تکنیک های مختلفی برای این کار پیشنهاد شده است که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند .

از آن جمله می توان به تکنیکهای استفاده از مواد جاذب و بدون تلفات ویا طراحی خود اشیاء به طوری که از قسمتهای مختلف آن پراکندگی را حداقل کنند ویا استفاده از ساختارهایی که با خطوط انتقال بدون بار امواج را از برخورد با شیء محافظت کنند اشاره نمود .

 

Double sided parallel strip line (DSPSL)

شبکه ای از خطوط انتقال هستند که با ساختاری که می سازند قادر خواهند بود تا موج الکترومغناطیسی ای که به شبکه وارد شده را بدون اینکه موج در اثر برخورد با شیء بازتابش کند از اطراف شیء به بیرون هدایت کنند.

به وسیله این خطوط انتقال بدون بار به راحتی ساختار پنهان ساز عملی می شود .

از مزیت های این ساختار دستیابی به پنهان سازی در پهنای باند وسیع تری نسبت به تکنیک های دیگر می باشد .

در این صفحات ما به دنبال شبیه سازی این ساختارها با نرم  هستیم .

CST افزار

کیفیت پنهان سازی برای ابعاد مختلف در این ساختارهای پیشنهادی به وسیله نتایج این شبیه سازی مشخص می شود.

پاسخ دهید