دانلود پاور پینت اختلالات عملکرد جنسی

دانلود رایگان پاور پینت اختلالات عملکرد جنسی کاری از :

دکتر سید علی آذین

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه رویان

گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری
طبقه بندی اختلالات عملکرد جنسی تا حد زیادی منطبق با چرخه پاسخ جنسی در انسان شکل گرفته است.

در همه موارد زیرگروه هایی مطرح شده اند:

اختلال دائم در طول زندگی (Lifelong)
اختلال اکتسابی (Acquired)
اختلال به شکل عمومی و یا در همه موارد (Generalized)
اختلال به شکل موقعیتی و یا در برخی موارد (Situational)
اختلال مرتبط با عوامل روان شناختی (Due to Psychological Factors)
اختلال مرتبط با ترکیبی از عوامل (Due to Combined Factors)

این زیرگروه ها به درمانگر کمک می کند تا تشخیص علل احتمالی و درمان مناسب در مسیر درستی قرار گیرد.

مثلاً اختلالات اکتسابی و عمومی (در همه موارد رابطه جنسی) بیشتر تغییری در توانمندی بیولوژیک فرد را مطرح می کند (مثلاً ابتلاء فرد به دیابت طی سال های اخیر).

در مقابل، اختلالات موقعیتی، معمولاً نشاندهنده صحت عملکرد جسمی و دخالت عوامل روانی اجتماعی در فرد، شریک جنسی و یا رابطه بین آن دو است. (البته گاه می توانند جسمی باشند.)

پاسخ دهید