دانلود مقاله آنچه یک معلول می اندیشد

مقدمه

وظیفه ما در زندگی آن است که به پیش بتازیم. ما برای غمگین و ناامید شدن به دنیا نیامده ایم. زندگی بدون اهداف والا و آرزوهای بزرگ،هدر کردن عمر است، وجود عقل و منطق در انسان به این معنی نیست که انسان تحت حاکمیت مطلق عقل و منطق است و همه اعمال و افکار ،رفتار و احساساتش بر حول محور عقل و منطق می چرخد…..

پاسخ دهید